หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.เขาพระงาม
 
     
  “ ประเพณีล้ำค่า การศึกษาเป็นเลิศ ชูเชิดแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร
ธรรมาภิบาลนำวิถี ทุกภาคีร่วมคิด คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ร่มรื่นสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นเมืองน่าอยู่ ”
 
     
 
 
พันธกิจ
 

พัฒนาและส่งเสริมขบวนการชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาและส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ทั้งด้านการผลิตการตลาดการจำหน่ายสินค้า และบริการ

พัฒนาส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พัฒนาส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพมีรายได้

พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด และอบายมุข

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม ภายใต้ขบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอ

ส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายอาหารให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อการบริโภคของประชาชน

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพศวัย

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านการพัฒนาเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
กลยุทธ์

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การจัดระเบียบชุมชน สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข

การนานวัตกรรม และระบบ IT มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย
กลยุทธ์

เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP ชุมชน

ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ และการนาเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยมาใช้อย่างเป็นระบบ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

สร้างจิตสานึก และความตระหนักในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ

การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาน้าท่วมอย่างเป็นระบบ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
กลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการจัดการประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการ เรียนรู้

ปรับปรุงสถานที่และพัฒนาอุปกรณ์ การเรียนการสอน

ปรับปรุงสถานที่และพัฒนาอุปกรณ์ การเรียนการสอน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม
กลยุทธ์

ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
และภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาล

ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์

การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรของเทศบาล การบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ

การส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน

ระบบการให้บริการประชาชน การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร

เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7929
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 9,180,555 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10