หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล เขาพระงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.เขาพระงาม
 
     
  “ ประเพณีล้ำค่า การศึกษาเป็นเลิศ ชูเชิดแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร
ธรรมาภิบาลนำวิถี ทุกภาคีร่วมคิด คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ร่มรื่นสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นเมืองน่าอยู่ ”
 
     
 
 
พันธกิจ
 

พัฒนาและส่งเสริมขบวนการชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาและส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ทั้งด้านการผลิตการตลาดการจำหน่ายสินค้า และบริการ

พัฒนาส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พัฒนาส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพมีรายได้

พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด และอบายมุข

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม ภายใต้ขบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอ

ส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายอาหารให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อการบริโภคของประชาชน

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพศวัย

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านการพัฒนาเมือง สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
กลยุทธ์

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การจัดระเบียบชุมชน สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข

การนานวัตกรรม และระบบ IT มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการพัฒนาคนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย
กลยุทธ์

เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP ชุมชน

ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ และการนาเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยมาใช้อย่างเป็นระบบ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

สร้างจิตสานึก และความตระหนักในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ

การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาน้าท่วมอย่างเป็นระบบ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
กลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการจัดการประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการ เรียนรู้

ปรับปรุงสถานที่และพัฒนาอุปกรณ์ การเรียนการสอน

ปรับปรุงสถานที่และพัฒนาอุปกรณ์ การเรียนการสอน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม
กลยุทธ์

ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
และภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาล

ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์

การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรของเทศบาล การบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ

การส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน

ระบบการให้บริการประชาชน การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร

เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7929
Line id : 0830622652
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 14,880,593 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10