หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พงศ. 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมยว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 17) พงศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ของสานักมาตรการป้องกันการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พงศ. 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอำเภอและตำบล พงศ. 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พงศ. 2547 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
ระเบียบคณะกรรามการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ายการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พงศ. 2544 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้างการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พงศ. 2546 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถี่น พ.ศ. 2548 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พงศ. 2532 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พงศ. 2525 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พงศ. 2521 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)     2   
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-062-2652
Line id : 0830622652
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 10,503,280 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10