หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล เขาพระงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พงศ. 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมยว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 17) พงศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ของสานักมาตรการป้องกันการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 83  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พงศ. 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอำเภอและตำบล พงศ. 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 95  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พงศ. 2547 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ระเบียบคณะกรรามการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ายการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พงศ. 2544 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้างการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พงศ. 2546 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถี่น พ.ศ. 2548 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พงศ. 2532 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พงศ. 2525 [ 23 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พงศ. 2521 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
  (1)     2   
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7929
Line id : 0830622652
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 12,059,001 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10