หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล เขาพระงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา [ 13 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศคณะกรรมกาารพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 387  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 147  
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พงศ. 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 172  
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 140  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 152  
 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมยว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 172  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 17) พงศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 154  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ของสานักมาตรการป้องกันการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 181  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 175  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พงศ. 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 158  
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 23 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอำเภอและตำบล พงศ. 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 179  
 
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 187  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 148  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 192  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 168  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 134  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 163  
 
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 170  
 
(1)    2    
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7929
Line id : 0830622652
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 16,018,259 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10