หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1
2
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาพระงาม
  www.khaoprangam.go.th
   
  เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  นายพูลสวัสดิ์ ถือคง  
  นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม  
ติดต่อ ทต.เขาพระงาม

โทร : 036-487-372
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลตำบลเขาพระงาม ใส่หั [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 194 
โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.7-0050 พร้อมวางท่ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 177 
โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.7-0046 พร้อมวางท่ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 182 
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 184 
 
   
 
 
   
 


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 1 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.7-0 [ 25 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.7- [ 15 พ.ค. 2563 ]จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกระดูกงูโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบ [ 12 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถย [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้ากันเปื้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องปลิ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต (กรณีปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิ [ 7 พ.ค. 2563 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต (กรณีปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ) [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต (กรณีปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิ [ 7 พ.ค. 2563 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต (กรณีปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ) [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 5 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกรถยนต์ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40-0335 ลพบุรี โดยวิธีเฉพ [ 1 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจำปีงบประมาณ [ 1 พ.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
   
   
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 216 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 143 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 233 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 369 
ที่ ลบ 0023.5/1153 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 145 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 738 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 358 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 485 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 685 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 565 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 463 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 642 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 486 
ที่ ลบ 0023.5/ว 937 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 341 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 703 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 558 
ที่ ลบ 0023.5/ว 781 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 302 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 539 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 517 
 
   
   
 
อบต.หนองรี แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ(2) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หัวสำโรง ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 64 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.เขาแหลม การรับซื้อขยะประจำเดือน มกราคม 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองผักแว่น การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่าหลวง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายดอนเจริญ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าหลวง ประกาศประกวดราคาฅโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีตสายดอนเจริญซ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.พุคา ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ปร [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 100 
อบต.เขาแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมจัดกิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ เผย [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองรี ออกให้บริการรับซื้อขยะ หมู่1 บ้านหนองรี และ หมู่12 บ้านสินเจริญ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านหมี่ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองรี แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue - ringed octpus) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองรี ประกาศคืนเงินมัดจำรังวัดที่เหลือจากการใช้จ่ายของช่างรังวัดแก่เจ้าของที่ดิน [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 138 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยขุนราม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ลงพ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองบัว รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
 
   
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-487372 ต่อ 115
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 2,425,999 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

เทศบาลตำบล
เขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม