หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1
2
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาพระงาม
  www.khaoprangam.go.th
   
  เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  นายพูลสวัสดิ์ ถือคง  
  นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม  
ติดต่อ ทต.เขาพระงาม

โทร : 036-487-372
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 


จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกระดูกงูโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบ [ 12 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถย [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้ากันเปื้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องปลิ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต (กรณีปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิ [ 7 พ.ค. 2563 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต (กรณีปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ) [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต (กรณีปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิ [ 7 พ.ค. 2563 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียนในเขต (กรณีปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ) [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 5 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกรถยนต์ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40-0335 ลพบุรี โดยวิธีเฉพ [ 1 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจำปีงบประมาณ [ 1 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2323 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2563 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2334 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]

 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาเล่าเรื่อง : ของกิน ของเล่น ของใช้" ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือรายงานการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  [ 18 พ.ค. 2563 ]
ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด่วนที่สุด  [ 16 พ.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ค. 2563 ]
 
   
   
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 144 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 109 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 274 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 200 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 309 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 292 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 363 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1903 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 368 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1904 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 361 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 310 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 235 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1818 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 130 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 498 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 428 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 1406 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 150 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 8/2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 912 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 449 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 344 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 371 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 240 
 
   
   
 
อบต.หัวสำโรง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ช่องสาริกา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.ชอนน้อย ประกาศราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ ๓ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.มะนาวหวาน โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางฐิติพร ไม้แก่น หมู่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนาน [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.มะนาวหวาน ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายยนต์ พุ่มราตรี หมู่ที่ 4 ตำบลมะนา [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวสำโรง รถดับเพลิงออกปฏิบัติงาน [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาแหลม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ช่องสาริกา ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระเบียน รายงานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ( [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาพระงาม ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวสำโรง ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
 
   
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-487372 ต่อ 115
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 114,461 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10