หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1
2
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาพระงาม
  www.khaoprangam.go.th
   
  เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  นายพูลสวัสดิ์ ถือคง  
  นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม  
ติดต่อ ทต.เขาพระงาม

โทร : 036-487-372-3 ต่อ 119
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศราคาก่อสร้างตามแบบ บภ.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนเทศ [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศราคาก่อสร้างตามแบบ บภ.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙/๑ [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 53 
โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารพาณิชย์เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลตำบลเขาพระงาม ใส่หั [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1135 
โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.7-0050 พร้อมวางท่ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1019 
โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.7-0046 พร้อมวางท่ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 361 
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 992 
ประกาศราคาก่อสร้างตามแบบ บภ.01 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเ [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 58 
 
   
 
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด เพื่อดิดตั้งภายในสำนัก [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3/5 (ซ [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟสองสว่าง ถน [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
 
   
 


จ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวเคลือบมันหน้าปกสี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๓๖ ชุด กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะ [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แร [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างขุดลอกลำรางสาธารณะ และทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาพ [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงา [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อถังขยะ ขนาด 60 ลิตรและ 120 ลิตร) [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แร [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำตกแต่งสถานที่ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม โดยวิธีเ [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 ก.ย. 2564 ]ขออนุมัติจัดซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อถังขยะ ขนาด 60 ลิตรและ 120 ลิตร) [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๒๓๓๔ ลพบุรี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพา [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมาเกรดฝังและฝังกลบขยะบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาล (กองสาธารณสุขแ [ 10 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
 
   
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นส. ด่วน ที่ ลบ 0023.4/ว 4576 ลว 16 กันยายน 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 86 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าเบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
 
   
   
 
สถ.จ.ลพบุรี การประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล เพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมก [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ป่าตาล การทำประชาคมหมู่บ้านเรื่องโครงการซ่อมสร้างถนนหน้าเทศบาลตำบลป่าตาล [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เขาพระงาม ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมวันนัดฉีดวัคซีนวันที่ 27-30 กันยายน 2564 [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 553 
อบต.หนองบัว กิจกรรมมอบหน้ากากผ้าอนามัยและแอลกอฮอล์สเปรย์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
อบต.บ้านกล้วย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.ซับจำปา โครงการ ส่งเสริม สุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนตำบลซับจำปา [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ซับจำปา ปลูกต้นจำปีสิรินธร ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.แก่งเสือเต้น ท่านพิบูล โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบน้ำ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ซับจำปา โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนตำบลซับจำปา [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาช [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ที่ 03 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุม [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ที่ 261-2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ที่ 03-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
 
   
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7929
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 5,570,750 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

เทศบาลตำบล
เขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม