หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล เขาพระงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1770 ลว.28 ก.ย.65 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ส.ค.65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1761 ลว. 27 กันยายน 2565 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ลบ 0023.5/ว 1733 วันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ลบ 0023.5/ว 1734 วันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 9-2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 143 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 144 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย ที่ ลบ 0023.3/ว 1741 ลว. 26 ก.ย.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.๑) ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1740 ลว 26 ก.ย.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของ สพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1727 ลว. 22 ก.ย.65 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1721 ลว. 21 ก.ย.65 เรื่อง การโอนจัดสรรฯ ปีงยประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ งวดที่ 2 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3746 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3730 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1682 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง แจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1679 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1678 ลว. 14 ก.ย.65 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท. [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ (ลบ 0023.3/ว1672 ลว.14 ก.ย.65) [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 3706 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 (ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.3/ว1667 ลว.13 ก.ย.65) [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว1667 ลว.13 ก.ย.65) [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ลบ 0023.5/ว 3694 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบบ LEC ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 (ลบ 0023.3/ว 1646 ลว.12 ก.ย.65) [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ ฯ (ลบ 0023.3/ว1645 ลว.12 ก.ย.65) [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1639 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฯ (ลบ 0023.3/ว1635 ลว.8 ก.ย.65) [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว1634 ลว.8 ก.ย.65) [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ที่ ลบ 0023.3/ว 1625 ลว.7 ก.ย.65) [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7929
Line id : 0830622652
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 12,059,046 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10