หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล เขาพระงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
 
     
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์
 
งานธุรการ
    - งานสารบรรณของเทศบาล
    - งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
    - งานเลขานุการสภาเทศบาล และงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
    - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
    - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
    - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
    - งานแจ้งมติสภาและหรือ มติ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่างๆทราบ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการเจ้าหน้าที่
    - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
    - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
    - งานการแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
    - งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
    - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
    - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
    - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
    - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
    - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
    - งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
    - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
    - งานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
    - งานการบันทึกระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
 
งานทะเบียนราษฎร
    - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
    - งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย
    - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
    - งานรักษาความปลอดภัยของ สถานที่ราชการ
    - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
    - งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7929
Line id : 0830622652
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 12,617,755 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10