หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ // welcome to khaoprangam municipality
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
 
     
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์
 
งานธุรการ
    - งานสารบรรณของเทศบาล
    - งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
    - งานเลขานุการสภาเทศบาล และงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
    - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
    - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
    - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
    - งานแจ้งมติสภาและหรือ มติ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่างๆทราบ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการเจ้าหน้าที่
    - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
    - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
    - งานการแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
    - งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
    - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
    - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
    - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
    - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
    - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
    - งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
    - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
    - งานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
    - งานการบันทึกระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
 
งานทะเบียนราษฎร
    - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
    - งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย
    - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
    - งานรักษาความปลอดภัยของ สถานที่ราชการ
    - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
    - งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 036-487372
ต่อ 103
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-7929
 
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ : 036-487-372 โทรสาร : 036-487-666
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนผู้เข้าชม 9,180,479 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10